Sekretesspolicy för pc-europe.it

Pc-europe.it samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Det här dokumentet kan skrivas ut som referens genom att använda kommandot print i inställningarna för vilken webbläsare som helst.

Ägare och datakontrollant

Pc Components Europe S.r.l.

Via Mongrassano, 18-22

00173 – Roma – Italien

Tel. (+39) 06.7696.8780

Fax. (+39) 06.7698.8718

E-postadress: privacy@pc-europe.it

Typer av data som samlas in

Bland de typer av personuppgifter som pc-europe.it samlar in, själv eller genom tredje part, finns: Användningsdata; Småkakor.

Fullständig information om varje typ av insamlad personlig information finns i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller i specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.

Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder pc-europe.it.

Om inte annat anges är all data som begärs av pc-europe.it obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa data kan göra det omöjligt för pc-europe.it att tillhandahålla sina tjänster. I fall där pc-europe.it specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, kan du välja att inte kommunicera dessa uppgifter utan att det påverkar tillgängligheten eller funktionen av Tjänsten.

Om du är osäker på vilka personuppgifter som är obligatoriska är du välkommen att kontakta Pc-Europe.it.

All användning av cookies – eller av andra spårningsverktyg – av pc-europe.it eller av tredjepart som används av pc-europe.it tjänar syftet att tillhandahålla en väl fungerande hemsida, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgängligt.

Du är ansvarig för alla personuppgifter du tillhandahåller, publicerar eller delar via pc-europe.it om andra och bekräftar att du har deras samtycke att tillhandahålla uppgifterna till Pc-europe.it.

Läge och plats för behandling av data

Metoder för bearbetning

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller otillåten förstörelse av data.

Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen strikt relaterade till de angivna ändamålen. Utöver ägaren, i vissa fall, kan uppgifterna vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer, involverade i driften av pc-europe.it (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (t.ex. som tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, postbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) utsedda, vid behov, som databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras från oss när som helst.

Rättslig grund för behandlingen

Vi förbehäller oss rätten att behandla dina personuppgifter om något av följande gäller:

 • Du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika syften. Obs: Enligt vissa lagstiftningar kan vi tillåtas att behandla personuppgifter tills du motsätter dig detta (“opt-out”), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter är föremål för europeisk dataskyddslagstiftning;
 • tillhandahållande av data är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal med dig och/eller för eventuella förpliktelser innan kontrakt ingås;
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla Pc-europe.it rättslig skyldigheter;
 • Behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i det allmännas intresse eller då vi förväntas utföra myndighetsutövning;
 • behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av Pc-eurpoe.it eller av tredje part.

Pc-europe.it hjälper gärna till med att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på Pc-europe.it verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns.

Beroende på var du är aktiv kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan du kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.

Vi råder dig dessutom att informera dig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska Unionen eller till någon internationell organisation som styrs av folkrätten eller inrättad av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina uppgifter.

Om någon sådan överföring äger rum kan du få reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller kontakta oss direkt för ledsagning.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som det krävs av ändamålet de har samlats in för.

Därför:

 • Personuppgifter som samlats in för ändamål relaterade till fullgörandet av ett kontrakt mellan oss och dig ska behållas tills ett sådant avtal har fullgjorts till fullo.
 • Personuppgifter som samlas in för ändamålen för våra legitima intressen ska bevaras så länge det behövs för att uppfylla dessa ändamål. Du kan hitta specifik information om de legitima intressen som vi eftersträvar i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta oss.

Pc-europe.it kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre period närhelst du har gett ditt samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte återkallas. Vidare kan vi vara skyldiga att behålla personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet kan därför inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

 • Analys

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för oss att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på ditt beteende.

WordPress Stats (Automattic Inc.)

WordPress Stats är en analystjänst som tillhandahålls av Automattic Inc.

Personuppgifter som behandlas: Cookies; Användningsdata.

Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy.

 • Visa innehåll från externa plattformar

Denna typ av tjänst låter dig se innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna på pc-europe.it och interagera med dem.

Den här typen av tjänst kan fortfarande samla in webbtrafikdata för sidorna där tjänsten är installerad, även när användarna inte använder den.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts är en typsnittsvisualiseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited som tillåter pc-europe.it att införliva innehåll av detta slag på vår hemsida.

Personuppgifter som behandlas: Användningsdata; olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten.

Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy.

Dina rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter avseende vilka av dina uppgifter som behandlas av oss.

Du har särskilt rätt att göra följande:

 • Återkalla ditt samtycke när som helst. Du har rätten att återkalla samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot bearbetning av dina personliga uppgifter. Du har rätten att invända mot behandlingen av dina uppgifter om behandlingen sker på annan laglig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det dedikerade avsnittet nedan.
 • Få tillgång till dina personliga uppgifter. Du har rätten att få information om vilka av dina uppgifter som behandlas av Pc-europe.it och på vilket sätt.
 • Verifiera och söka rättelse. Du har rätten att verifiera riktigheten av dina uppgifter och begära att de uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av personuppgifter. Du har rätten att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av dina uppgifter. I detta fall kommer Pc-europe.it inte att behandla dina uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.
 • Få dina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Du har rätten att under vissa omständigheter erhålla radering av dina personliga uppgifter.
 • Ta emot deras data och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen är baserad på ditt samtycke.
 • Lämna in ett klagomål. Du har rätten att väcka anmälan inför en behörig dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandling

När personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, vid utövande av en officiell myndighet som tillhör Pc-europe.it eller för ändamålen för de berättigade intressen som eftersträvas av oss, kan du invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till din särskilda situation som motiverar invändningen.

Du bör dock vara medveten om att om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att ta reda på huruvida Pc-europe.it behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan du hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till Pc-europe.it via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av Pc-europe.it så tidigt som möjligt och alltid inom en månads tid.

Cookiepolicy

Pc-europe.it använder Trackers. För att lära dig mer kan du konsultera Cookie Policy.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning

Rättsliga åtgärder

Dina personuppgifter kan komma att användas av oss för juridiska ändamål i domstol eller i de stadier som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av pc-europe.it eller de relaterade tjänsterna.

Du bör vara medveten om att vi kan bli skyldiga att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om dina personuppgifter

Utöver informationen i denna integritetspolicy kan pc-europe.it förse adig med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållsändamål kan pc-europe.it och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med pc-europe.it (Systemloggar) använder andra personuppgifter (såsom IP-adressen) för detta ändamål.

Information som inte finns i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur “Do Not Track”-förfrågningar hanteras

Pc-europe.it stöder inte “Do Not Track”-förfrågningar.

För att avgöra om någon av tredjepartstjänsterna den använder uppfyller “Spåra inte”-förfrågningar, vänligen läs vår sekretesspolicy.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela dig på denna sida och eventuellt inom pc-europe.it och/eller – så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt – skicka ett meddelande till dig via valfri kontakt information som du gjort tillgänglig för oss. Det rekommenderas starkt att kontrollera denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Skulle ändringarna påverka behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av ditt samtycke, är vi skyldiga att vid behov be dig om nytt samtycke.

Definitioner och juridiska referenser

Personuppgifter (eller data)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personligt identifikationsnummer – gör det möjligt att identifiera eller identifiera en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via pc-europe.it (eller tredjepartstjänster som används i pc-europe.it), som kan inkludera: IP-adresserna eller domännamnen för de datorer du använder när du  går in på vår hemsida: pc-europe.it, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för förfrågan, den metod som användes för att skicka förfrågan till servern, storleken på filen som mottogs som svar, den numeriska koden som indikerar statusen för serverns svar (lyckat resultat, fel, etc.), ursprungslandet, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsdetaljerna per besök (t.ex. tiden som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs inom Applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller Användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder pc-europe.it som, om inget annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Registrerad användare

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Databehandlare (eller dataövervakare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Datakontrollant (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för drift och användning av pc-europe.it. Den personuppgiftsansvarige, om inte annat anges, är ägare till pc-europe.it.

pc-europe.it (eller denna applikation)

Det sätt på vilket användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Tjänsten som tillhandahålls av pc-europe.it enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgänglig) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsländer till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Cookies är spårare som består av små uppsättningar data som lagras i användarens webbläsare.

Tracker

Tracker indikerar vilken teknik som helst – t.ex. cookies, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar och fingeravtryck – som möjliggör spårning av användare, till exempel genom att komma åt eller laa information på användarens enhet.

Juridisk information

Denna sekretesspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (Allmän dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy avser endast pc-europe.it, om inte annat anges i detta dokument.

Italian