Yrityksen pc-europe.it tietosuojakäytäntö

Pc-europe.it kerää käyttäjiltään joitain henkilötietoja.

Tämä asiakirja voidaan tulostaa viitteeksi käyttämällä tulostuskomentoa minkä tahansa selaimen asetuksista.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

Pc Components Europe S.r.l.

Via Mongrassano, 18-22

Puh. (+39) 06.7696.8780

Faksi. (+39) 06.7698.8718

Omistajan yhteyssähköpostiosoite: privacy@pc-europe.it

Kerättyjen tietojen sekä henkilötietojen, joita pc-europe.it kerää itse tai kolmansien osapuolien kautta, tyypit ovat: Käyttötiedot; evästeet.

Täydelliset tiedot kerätyistä erilaisista henkilötiedoista löytyvät tämän tietosuojakäytännön erityisosioista tai erityisselitysteksteistä, jotka näytetään ennen tietojen keräämistä.

Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaasti tai, jos kyseessä on Käyttötiedot, ne kerätään automaattisesti käytettäessä pc-europe.it-sivustoa.

Ellei toisin mainita, kaikki pc-europe.it:n pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja näiden hylkääminen voi tehdä pc-europe.it sivuston toiminnan mahdottomaksi.

Tapauksissa, joissa pc-europe.it nimenomaan ilmoittaa, että tiedot eivät ole pakollisia, käyttäjät voivat olla välittämättä näitä tietoja ilman, että se vaikuttaa palvelun toimintaan.

Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, voivat ottaa yhteyttä sivun ylläpitäjään.

Evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – käyttö pc-europe.it:n tai pc-europe.it:n käyttämien kolmansien osapuolien toimesta palvelee käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamista tai muita tässä dokumentissa tai evästekäytännössä kuvattuja tarkoituksia.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista kolmannen osapuolen henkilötiedoista, jotka on hankittu, julkaistu tai jaettu pc-europe.it-sivuston kautta, ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus tietojen toimittamiseen omistajalle.

pc-europe.it sivuston tai pc-europe.it käyttämien kolmansien osapuolten evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – käyttö palvelee käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamista tai muita tässä asiakirjassa ja evästekäytännössä kuvattuja tarkoituksia.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista kolmansien osapuolien henkilökohtaisista tiedoista, jotka on saatu, julkaistu tai jaettu pc-europe.it sivuston kautta, ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus tietojen toimittamiseen omistajalle.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelymenetelmät

Omistajalla on  asianmukaiset turvatoimet estääkseen tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muokkaamisen tai luvattoman tuhoamisen.

Omistajan lisäksi joissakin tapauksissa tiedot voivat olla tietyntyyppisten vastuuhenkilöiden saatavilla, jotka osallistuvat pc-europe.it toimintaan (hallinto, myynti, markkinointi, juridiikka, järjestelmän hallinta) tai ulkopuolisten osapuolten (kuten kolmannen osapuolen tekniset palveluntarjoajat, postinkantajat, säilytyspalvelujen tarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot) toimintaan, jotka omistaja on tarvittaessa nimennyt tietojen käsittelijöiksi. Näiden osapuolten päivitettyä luetteloa voi pyytää omistajalta milloin tahansa

Tietojenkäsittelyn oikeudellisuus

Omistaja voi käsitellä käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista koskee:

Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan erityistarkoitukseen. Huomautus: Joidenkin lainsäädäntöjen mukaan omistaja voi käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa käsittelyä (“opt-out”), ilman että hänen tarvitsee turvautua suostumukseen tai muuhun seuraavista oikeusperustoista. Tämä ei kuitenkaan päde silloin, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä;

Tietojen toimittaminen on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi ja/tai johtuen ennakkosopimusvelvotteista;

⦁ käsittely on tarpeen omistajan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

⦁ käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun mukaisesti tai omistajalle kuuluvan virallisen vallan käyttämiseksi;

⦁ käsittely on tarpeen omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Joka tapauksessa omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimusperusteinen vaatimus vai sopimuksen tekemistä koskeva vaatimus.

Paikka

Tietoja käsitellään omistajan toimipisteissä ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirto voi edellyttää käyttäjän tietojen siirtämistä muuhun kuin omaan maahansa. Saadakseen lisätietoja tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta käyttäjät voivat tarkistaa osion, joka sisältää tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Käyttäjillä on myös oikeus saada tietoa tietojensiirron oikeusperustasta kun tietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai kansainväliselle järjestölle, johon sovelletaan kansainvälistä julkisoikeutta tai jonka on perustanut kaksi tai useampi maata, kuten YK, sekä omistajan toteuttamista turvatoimista tietojen suojaamiseksi.

Jos tällainen siirto tapahtuu, käyttäjät voivat saada lisätietoja tarkistamalla tämän asiakirjan aiasta kertovat osiot tai tiedustelemalla omistajalta yhteystiedot osiossa annettujen tietojen avulla.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista .

Näin ollen:

⦁ Omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen toteuttamiseen liittyviä tarkoituksia varten kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes tällainen sopimus on täysin toteutettu.

⦁ Omistajan oikeutettujen etujen vuoksi kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tällaisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Käyttäjät voivat löytää  tietoa omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan asiaankuuluvista osioista tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

Omistaja voi säilyttää henkilötietoja pidempään aina jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tähän ja jos suostumusta ei peruta. Lisäksi omistaja voi olla velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.

Kun säilytysaika päättyy, henkilötiedot poistetaan. Näin ollen tiedonsaantioikeutta, oikeutta tietojen poistamiseen, oikeutta tietojen oikaisemiseen ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voida panna täytäntöön säilytysajan päättymisen jälkeen.

Käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta omistaja voi tarjota palveluaan, noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan, vastata täytäntöönpanopyyntöihin, suojata oikeuksiaan ja etujaan (tai käyttäjiensä tai kolmansien osapuolten oikeuksia), havaita kaiken haitallisen tai vilpillisen toiminnan sekä seuraavat: Sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta ja Analysointi.

Käyttäjä voi saada lisätietoja kuhunkin tarkoitukseen käytetyistä henkilötiedoista kohdasta “Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä”.

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavien palveluiden avulla:

⦁ Analytiikka

Tämän osan sisältämien palveluiden avulla omistaja voi seurata ja analysoida verkkoliikennettä, ja sen avulla voidaan seurata käyttäjän käyttäytymistä.

WordPress-tilastot (Automattic Inc.)

WordPress Stats on Automattic Inc:n tarjoama analytiikkapalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

⦁ Sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta

Tämäntyyppisen palvelun avulla voit tarkastella ulkoisilla alustoilla isännöityä sisältöä suoraan pc-europe.it sivuilta ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Tämäntyyppinen palvelu saattaa silti kerätä verkkoliikennetietoja sivuilta, joihin palvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisi sitä.

Google-fontit (Google Ireland Limited)

Google Fonts on Google Ireland Limitedin tarjoama kirjasinlajin visualisointipalvelu, jonka avulla pc-europe.it voi sisällyttää tällaista sisältöä sivuilleen.

Käsitellyt henkilötiedot: Käyttötiedot; erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Käsittelypaikka: Irlanti – Tietosuojakäytäntö.

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksiaan lliittyen omistajan käsittelemiin tietoihin.

Käyttäjillä on erityisesti oikeus tehdä seuraavat toimet:

⦁ Perua heidän suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjillä on oikeus perua suostumuksensa, vaikka he ovat aiemmin antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

⦁ Vastustaa heidän tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperustalla kuin suostumuksella. Lisätietoja on jäljempänä olevassa erityisosassa.

⦁ Pääsy tietoihin. Käyttäjillä on oikeus saada tietää, käsitteleekö omistaja heidän tietojansa, saada tietoja tietyistä käsittelyn näkökohdista ja saada kopion käsiteltävistä tiedoista.

⦁ Tarkistaa ja hakea oikaisua. Käyttäjillä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista.

⦁ Rajoittaa tietojen käsittelyä. Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tässä tapauksessa omistaja ei käsittele heidän tietojaan mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden tallentamiseen.

⦁ Poistaa henkilötietonsa. Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus saada tietonsa poistettua omistajalta.

⦁ Vastaanottaa heidän omat tietonsa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjillä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos se on teknisesti mahdollista, siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle esteettä. Tätä säännöstä sovelletaan edellyttäen, että tietoja käsitellään automaattisesti ja että käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, johon käyttäjä kuuluu, tai ennakkosopimuksen velvotteisiin.

⦁ Tehdä valitus. Käyttäjillä on oikeus esittää valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselleen.

Yksityiskohdat oikeudesta vastustaa tietojen käsittelyä

Jos henkilötietoja käsitellään yleistä etua varten, omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä tai omistajan oikeutettuja etuja varten, käyttäjät voivat vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä erityiseen tilanteeseensa liittyvän syyn.

Käyttäjien on kuitenkin tiedettävä, että jos hänen henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat vastustaa käsittelyä milloin tahansa perustelematta. Saadakseen tietää, käsitteleekö omistaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjät voivat viitata tämän asiakirjan asiaankuuluviin kohtiin.

Kuinka käyttää näitä oikeuksia

Kaikki käyttäjäoikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt voidaan osoittaa omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Nämä pyynnöt voidaan toteuttaa maksutta, ja omistaja käsittelee ne mahdollisimman pian ja aina kuukauden kuluessa.

Evästekäytäntö

Pc-europe.it käyttää Trackersia. Jos haluat lisätietoja, voit tutustua evästekäytäntöön.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeustoimet

Omistaja voi käyttää käyttäjän henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeustoimiin, jotka johtuvat pc-europe.it tai siihen liittyvien palvelujen virheellisestä käytöstä.

Käyttäjä vakuuttaa tietävänsä, että omistajaa voidaan vaatia luovuttamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja Käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojaselosteen sisältämien tietojen lisäksi pc-europe.it voi pyynnöstä antaa käyttäjälle lisätietoja ja asiayhteyteen liittyviä tietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin pc-europe.it ja kaikki kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta pc-europe.it kanssa (järjestelmälokit) ja käyttää muita henkilötietoja (kuten IP-osoitetta) tähän tarkoitukseen.

Tiedot jotka eivät sisälly tähän selosteeseen

Omistajalta voidaan milloin tahansa pyytää lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alussa.

Miten “Do not track” -pyyntöjä käsitellään

Pc-europe.it ei tue “Do Not Track” -pyyntöjä.

Jos haluat selvittää, noudattaako mikään sen käyttämistä kolmannen osapuolen palveluista “Do not track” -pyyntöjä, lue niiden tietosuojakäytännöt.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Omistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla ja mahdollisesti osoitteessa pc-europe.it ja/tai – siinä määrin kuin se on teknisesti ja laillisesti mahdollista – lähettämällä ilmoituksen käyttäjille minkä tahansa yhteystiedon kautta. Omistajan saatavilla olevat tiedot. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein, viittauksena viimeisimmän muokkauksen päivämäärä, joka on listattu alareunassa.

Mikäli muutokset vaikuttavat käyttäjän suostumuksen perusteella suoritettuihin käsittelytoimiin, omistaja pyytää tarvittaessa käyttäjältä uuden suostumuksen.

Määritelmät ja oikeudelliset viittaukset

Henkilötiedot

Kaikki tiedot, jotka suoraan, epäsuorasti tai muiden tietojen yhteydessä – mukaan lukien henkilötunnus – mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen tai tunnistettavuuden.

Käyttötiedot

Tiedot, jotka kerätään automaattisesti pc-europe.it-sivuston (tai pc-europe.it:ssä käytettyjen kolmannen osapuolen palveluiden) kautta, voivat sisältää: pc-europe.it-sivustoa käyttävien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnusten nimet, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), pyynnön ajankohta, menetelmä, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, vastaanotetun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilan osoittava numerokoodi (onnistunut lopputulos, virhe, jne.), alkuperämaa, käyttäjän käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, erilaiset aikatiedot käyntiä kohden (esim. sovelluksen kullakin sivulla vietetty aika) ja tiedot sovelluksessa kuljetusta polusta, jossa viitataan erityisesti vierailtujen sivujen järjestykseen ja muihin laitteen käyttöjärjestelmää ja/tai Käyttäjän IT-ympäristöä koskeviin parametreihin.

Käyttäjä

Pc-europe.it-sivustoa käyttävä henkilö, joka on sama kuin rekisteröity henkilö, ellei toisin mainita.

Rekisteröity henkilö

Luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

Tietojen käsittelijä (tai tietojen valvoja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä (tai omistaja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, mukaan lukien pc-europe.it:n toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimenpiteet. Rekisterinpitäjä, ellei toisin mainita, on pc-europe.it:n omistaja.

Pc-europe.it (tai tämä sovellus)

Keinot, joilla käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

pc-europe.it:n tarjoama palvelu, joka on kuvattu ehdoissa (jos saatavilla) ja tällä sivustolla/sovelluksella.

Euroopan unioni (tai EU)

Ellei toisin mainita, kaikki tässä asiakirjassa tehdyt viittaukset Euroopan unioniin sisältävät kaikki nykyiset Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot.

Eväste

Evästeet ovat seurantalaitteita, jotka koostuvat käyttäjän selaimeen tallennetuista pienistä tietojoukoista.

Tracker

Tracker ilmaisee minkä tahansa tekniikan – kuten evästeet, yksilölliset tunnisteet, verkkojäljitteet, upotetut skriptit, e-tunnisteet ja sormenjäljet ​​- jotka mahdollistavat Käyttäjien seurannan esimerkiksi käyttämällä tai tallentamalla tietoja Käyttäjän laitteelle.

Lakitiedot

Tämä tietosuojaseloste on laadittu useiden lakisäännösten perusteella, mukaan lukien Art. asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 13/14.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan ​​pc-europe.it-sivustoa, ellei tässä asiakirjassa toisin mainita.

 

Italian